10.02.2012
ჟურნალი „ლოგოსი” N6

ცენტრის პერიოდული ჟურნალია „ლოგოსი” (მთავარი რედაქტორი – აკად. დ. მუსხელიშვილი).
უკვე გამოიცა მისი მეექვსე ნომერი. სწორედ ამ ჟურნალში იბეჭდება ძირითადად სამეცნიერო  სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების მასალები.

 ჟურნალი "ლოგოსი"  - logosi_N6.pdf

 © ICCS, 2011