09.04.2008
ჟურნალი „ლოგოსი” N5

ცენტრის პერიოდული ჟურნალია „ლოგოსი” (მთავარი რედაქტორი – აკად. დ. მუსხელიშვილი).
უკვე გამოიცა მისი მეხუთე ნომერი. სწორედ ამ ჟურნალში იბეჭდება ძირითადად სამეცნიერო სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების მასალები.

ჟურნალი "ლოგოსი" logosi N5. pdf

 © ICCS, 2011