15.07.2015
ჟურნალი „ლოგოსი” N8

ცენტრის პერიოდული ჟურნალია „ლოგოსი” (მთავარი რედაქტორი – აკად. დ. მუსხელიშვილი).
უკვე გამოიცა მისი მერვე ნომერი. სწორედ ამ ჟურნალში იბეჭდება ძირითადად სამეცნიერო სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების მასალები.

ჟურნალი "ლოგოსი" N8.pdf

 © ICCS, 2011