21.02.2019
ჟურნალი „ლოგოსი” N9

ცენტრის პერიოდული ჟურნალია „ლოგოსი” (მთავარი რედაქტორი – აკად. დ. მუსხელიშვილი).
უკვე გამოიცა მისი მეცხრე ნომერი. სწორედ ამ ჟურნალში იბეჭდება ძირითადად სამეცნიერო სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების მასალები.

ჟურნალი "ლოგოსი" N9.pdf

 © ICCS, 2011