ცენტრის საქმიანობა
სამეცნიერო ლექციები
კომბინირებული ლექცია II
  1. შესავალი ისტორიაში
  2. შესავალი ლიტერატურაში
  3. ქართველთა ეთნოგენეზი
  4. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში
  5. ქართული სახელმწიფოს ფორმირება
  6. ქართული დამწერლობა
  7. ბუნებითი სჯული
  8. ქართული ჰაგიოგრაფია (ნაწილი I)
  9. ვახტანგ გორგასალი
  10. ქართული ჰაგიოგრაფია (ნაწილი II)
  11. ფეოდალური დაქსაქსულობა
  12. ადამიანთა ემოციები, სწრაფვანი და მოთხოვნილებანი ზნეობრივი ღვთისმეტყველების შუქზე
  13. საღვთისმეტყველო სკოლები საქართველოში
  14. ადამიანის ზნეობრივი ცნობიერება
  15. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ფორმირება
  16. სინდისის ზნეობითი კატეგორია
  17. საქართველო XI-XII საუკუნეებში (დავითი და თამარი)
  18. რუსთაველი
  19. საქართველო XIII-XV სს.
  20. ქრისტიანული, არამართლმადიდებლური კონფესიები და მათი დაპირისპირება საქართველოს ეკლესიასთან
  1. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობანი (XVIII-XIX სს.)
  2. ქართული ლიტერატურა XIX ს.
  3. რუსეთის მიერ საქართველოს ხელმეორე ანექსია
  4. XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა.

 © ICCS, 2011